Vrácení zboží a stížnosti

Stažení:

 1. V případě smlouvy uzavřené na dálku, pokud jste spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte do svého držení nebo kdy zboží získá do svého držení vámi určená třetí strana, která není dopravcem.
 2. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte informovat obchod, tj. Zejler Group Jacek Zejler ul. Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení zaslaného na adresu internetového obchodu nebo na elektronickou adresu internetového obchodu www.grupazejler.pl. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být učiněno na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 1 obchodního řádu, není však povinné a může být učiněno v jakékoli formě.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícího informoval o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí, pokud spotřebitel odešle zboží před uplynutím 14denní lhůty na adresu prodávajícího.
 4. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby přijaté od spotřebitele na bankovní účet, který spotřebitel uvedl.
 6. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o vrácení zboží, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
 7. V souladu s čl. 38 odst. 2 zákona ze dne 30. dubna 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2020, částka 287) se právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nevztahuje na spotřebitele ve vztahu ke smlouvám, jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

Reklamace zakoupeného zboží:

 1. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě je zcela nové a bez fyzických a právních vad. Pokud máte k zakoupenému zboží výhrady, můžete uplatnit svá práva ze záruky.
 2. Stížnosti se podávají písemně na formuláři stížnosti, jehož vzor je uveden v příloze 2 tohoto řádu. Zákazník může podat stížnost také jakoukoli formou, aniž by použil výše uvedený způsob. forma.
 3. Reklamace musí obsahovat zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), na kterou má být zaslána odpověď na reklamaci, pokud si zákazník přeje obdržet odpověď na reklamaci e-mailem, datum zakoupení zboží, druh reklamovaného zboží, přesný popis vady a datum, kdy byla vada zjištěna, požadavek zákazníka, jakož i zákazníkem preferovaný způsob informování o způsobu vyřízení reklamace. Spolu s reklamací je třeba prodávajícímu předložit doklad o koupi zboží.
 4. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadné zboží na adresu prodávajícího, tj. ul.Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.
 5. Prodávající reklamaci posoudí a odpoví na ni neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od jejího podání. Zákazník bude informován o způsobu vyřízení stížnosti v souladu s údaji uvedenými ve stížnosti.

Příloha 1: Prohlášení o odstoupení od smlouvy

Příloha 2: Oznámení o stížnosti