Vrátenie tovaru a sťažnosti

Odstúpenie od zmluvy:

 1. V prípade zmluvy uzavretej na diaľku, ak ste spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo tovaru alebo keď vlastníctvo tovaru nadobudne tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli.
 2. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte o tom informovať obchod, t. j. Zejler Group Jacek Zejler ul. Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia zaslaného na adresu internetového obchodu alebo na elektronickú adresu internetového obchodu www.grupazejler.pl. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy sa môže urobiť na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe 1 k pravidlám a predpisom obchodu, nie je však povinné a môže byť urobené v akejkoľvek forme.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď informoval predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí, ak spotrebiteľ zašle tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty na adresu predávajúceho.
 4. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Tovaru.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby prijaté od spotrebiteľa na bankový účet uvedený spotrebiteľom.
 6. Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad o vrátení tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
 7. V súlade s čl. 38 bod 2 zákona z 30. apríla 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 287), právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na spotrebiteľa vo vzťahu k zmluvám, v ktorých je predmetom plnenia vec, ktorá nie je zhotovená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

Reklamácie zakúpeného tovaru:

 1. Všetok tovar ponúkaný v našom online obchode je úplne nový a bez fyzických a právnych chýb. Ak máte akékoľvek výhrady k zakúpenému tovaru, môžete uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky.
 2. Sťažnosti sa musia podávať písomne na formulári sťažnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe 2 k tomuto poriadku. Zákazník môže podať sťažnosť akoukoľvek formou aj bez použitia vyššie uvedených spôsobov. forma.
 3. Reklamácia musí obsahovať najmä: meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu), na ktorú má byť zaslaná odpoveď na reklamáciu, ak si zákazník želá dostať odpoveď na reklamáciu e-mailom, dátum zakúpenia tovaru, druh reklamovaného tovaru, presný popis závady a dátum zistenia závady, požiadavku zákazníka, ako aj zákazníkom preferovaný spôsob informovania o spôsobe vybavenia reklamácie. Spolu s reklamáciou je potrebné predávajúcemu predložiť doklad o kúpe tovaru.
 4. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný tovar na adresu predávajúceho, t. j. ul.Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.
 5. Predávajúci sťažnosť posúdi a odpovie na ňu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od jej doručenia. Zákazník bude informovaný o spôsobe vybavenia sťažnosti v súlade s údajmi uvedenými v oznámení o sťažnosti.

Príloha 1: Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy

Príloha 2: Oznámenie o sťažnosti