Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.GRUPAAZEJLER.PL

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu www.grupazejler.pl je Jacek Zejler, podnikající pod názvem GRUPA ZEJLER JACEK ZEJLER, zapsaný v Centrálním registru a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky, vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, místo podnikání a adresa pro doručování: ul. Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6451468671, REGON: 273150653, adresa elektronické pošty (e-mail): (e-mail): biuro@grupazejler.pl, dále jen „správce“, který je zároveň „poskytovatelem služeb“.
 2. Osobní údaje shromážděné Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen RODO.
 3. Veškerá slova nebo výrazy psané velkými písmeny v textu těchto Zásad ochrany osobních údajů se chápou tak, jak jsou definovány v obchodních podmínkách internetového obchodu www.grupazejler.pl.

§ 2 TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků obchodu www.grupazejler.pl v případě:
  1. registrace účtu v obchodě za účelem vytvoření a správy individuálního účtu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s obchodním řádem),
  2. zadání objednávky v obchodě za účelem plnění kupní smlouvy podle čl. 6 odst. 1b) RODO (plnění kupní smlouvy).
  3. použít kontaktní formulář pro zaslání zprávy správci na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (oprávněný obchodní zájem).
 2. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Zákazník uvede v případě:

  1. účty: jméno, přihlašovací jméno, adresa, e-mailová adresa.
  2. objednávky: jméno, adresa, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  3. kontaktní formulář: jméno, e-mailová adresa
 3. DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje zákazníků ukládá správce:

  1. pokud je zpracování založeno na plnění smlouvy, po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků. Není-li ve zvláštním ustanovení stanoveno jinak, činí promlčecí lhůta šest let a tři roky pro nároky na pravidelné dávky a nároky související s výkonem činnosti.
  2. pokud je zpracování založeno na souhlasu, po dobu, po kterou není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může Správce uplatnit a které mohou být vůči němu uplatněny. Není-li ve zvláštním ustanovení stanoveno jinak, činí promlčecí lhůta šest let a tři roky pro nároky na pravidelné dávky a nároky související s výkonem činnosti.
 4. Při používání obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.
 5. Na základě samostatného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo telefonických hovorů za účelem přímého marketingu – resp. v souvislosti s čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172(1). 1 zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon, včetně těch, které jsou vedeny v důsledku profilování, pokud k tomu zákazník udělil příslušný souhlas.
 6. Od příjemců služeb mohou být shromažďovány také navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných akcích, které v Úschovně provedou. Právním základem těchto činností je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) na usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.
 7. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.
 8. Správce dbá na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména zajistí, aby údaje, které shromažďuje, byly:
  1. zpracovány zákonným způsobem,
  2. shromážděné pro určité legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

§ 3 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníků jsou předávány poskytovatelům služeb, které správce využívá k provozování obchodu, zejména:
  1. dodavatele produktů,
  2. poskytovatelé platebních systémů,
  3. účetní kancelář,
  4. poskytovatelé hostingu,
  5. poskytovatel softwaru, který umožňuje podnikání,
  6. subjekty poskytující poštovní systém,
  7. dodavatele softwaru potřebného k provozování internetového obchodu.
 2. Poskytovatelé služeb uvedení v bodě 1 tohoto odstavce, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buď řídí pokyny správce ohledně účelů a prostředků zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo sami určují účely a prostředky zpracování (správci).
 3. Osobní údaje příjemců služeb jsou uchovávány výhradně v Evropském hospodářském prostoru (EHP), s výhradou § 5 bodu 5 Zásad ochrany osobních údajů.

§ 4 PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ.

 1. Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právní důvody žádosti zákazníka:
  1. přístup k údajům – čl. 15 RODO.
  2 Oprava údajů – čl. 16 RODO.
  3. výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut ) – čl. 17 RODO.
  4 Omezení zpracování – čl. 18 RODO.
  5. Přenositelnost údajů – čl. 20 RODO.
  6 Námitka – čl. 21 RODO
  7 Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 RODO.
 3. Chcete-li uplatnit práva uvedená v bodě 2, můžete zaslat e-mail na následující adresu: biuro@grupazejler.pl.
 4. V případě, že příjemce služeb uplatní nárok na základě výše uvedených práv, správce buď vyhoví nároku, nebo odmítne vyhovět nároku bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho obdržení. Pokud však – vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí – není možné, aby správce žádosti vyhověl ve lhůtě jednoho měsíce, vyhoví správce žádosti ve lhůtě dalších dvou měsíců tak, že příjemce služby předem – do jednoho měsíce od obdržení žádosti – informuje o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.
 5. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení RODO, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5 COOKIES

 1. Webové stránky správce používajísoubory cookie.
 2. Instalacesouborů cookieje nezbytná pro řádné poskytování služeb na webových stránkách obchodu. Soubory cookie obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek a také umožňují sestavovat obecné statistiky návštěvnosti webových stránek.
 3. Webové stránky používají dva typy„cookies“: „relační“ a „trvalé“.
  1 „Relační“soubory cookiejsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení příjemce služby, dokud se neodhlásí (neopustí webové stránky).
  (2) „Trvalé“soubory cookiese ukládají v koncovém zařízení klienta po dobu uvedenou v parametrechsouborů cookienebo do jejich vymazání klientem.
 4. Správce používá vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak návštěvníci interagují s obsahem webových stránek. Soubory cookie shromažďují informace o používání webové stránky příjemcem služby, o typu webové stránky, ze které byl příjemce služby přesměrován, a o počtu návštěv a době, po kterou příjemce služby webovou stránku navštívil. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje příjemce služby, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.
 5. Správce používá externí soubory cookie ke shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc., se sídlem v USA).
 6. Soubory cookie mohou používat také reklamní sítě, zejména síť Google, aby zobrazovaly reklamy přizpůsobené způsobu, jakým zákazník používá Obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce.
 7. Zákazník má právo rozhodnout o přístupusouborů cookiedo svého počítače tím, že je předem zvolí v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a zacházení sesoubory cookienaleznete v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

§ 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce použije technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich pořízením neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 2. Správce zpřístupní vhodná technická opatření, která zabrání získání a úpravě elektronicky zasílaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
 3. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se přiměřeně použijí ustanovení RODO a další příslušná ustanovení polského práva.