Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE WWW.GRUPAAZEJLER.PL

§ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.grupazejler.pl je Jacek Zejler, podnikajúci pod názvom GRUPA ZEJLER JACEK ZEJLER, zapísaný v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky, vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo, miesto podnikania a adresa na doručovanie: ul. Wojska Polskiego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6451468671, REGON: 273150653, adresa elektronickej pošty (e-mail): (e-mail): biuro@grupazejler.pl, ďalej len „správca“, ktorý je zároveň „poskytovateľom služieb“.
 2. Osobné údaje, ktoré správca zhromažďuje prostredníctvom webovej stránky, sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len “ RODO“.
 3. Akékoľvek slová alebo výrazy uvedené v texte týchto zásad ochrany osobných údajov s veľkým začiatočným písmenom sa chápu tak, ako sú definované v zmluvných podmienkach internetového obchodu www.grupazejler.pl.

§ 2 TYP SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV

 1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje zákazníkov obchodu www.grupazejler.pl v prípade:
  1. registrácia účtu v obchode za účelom vytvorenia a správy individuálneho účtu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO (plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s obchodným poriadkom),
  2. zadanie objednávky v obchode za účelom plnenia kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1b) RODO (plnenie kúpnej zmluvy).
  3. použiť kontaktný formulár na zaslanie správy správcovi na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený obchodný záujem).
 2. TYP SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zákazník uvedie v prípade:

  1. účty: meno, prihlasovacie meno, adresa, e-mailová adresa.
  2. objednávky: názov, adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  3. kontaktný formulár: meno, e-mailová adresa
 3. DOBA ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje zákazníkov uchováva správca:

  1. ak je spracúvanie založené na plnení zmluvy, tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy, a potom po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak nie je v osobitnom ustanovení stanovené inak, premlčacia lehota je šesť rokov a tri roky pre nároky na pravidelné dávky a nároky týkajúce sa výkonu činnosti.
  2. ak je spracúvanie založené na súhlase, po dobu, kým súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže Správca uplatniť a ktoré môžu byť voči nemu uplatnené. Ak nie je v osobitnom ustanovení stanovené inak, premlčacia lehota je šesť rokov a tri roky pre nároky na pravidelné dávky a nároky týkajúce sa výkonu činnosti.
 4. Pri používaní obchodu sa môžu zhromažďovať ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 5. Na základe osobitného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) RODO, údaje môžu byť spracúvané aj na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonických hovorov na účely priameho marketingu – resp. v súvislosti s čl. 10 ods. 2 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb alebo čl. 172(1). 1 zákona o telekomunikáciách zo 16. júla 2004 – zákon o telekomunikáciách, vrátane tých, ktoré sú výsledkom profilovania, za predpokladu, že zákazník udelil príslušný súhlas.
 6. Od príjemcov služieb sa môžu zhromažďovať aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a referenciách, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných akciách, ktoré vykonajú v obchode. Právnym základom týchto činností je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) na uľahčení používania elektronicky poskytovaných služieb a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
 7. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné.
 8. Prevádzkovateľ venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečí, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli:
  1. spracované v súlade so zákonom,
  2. zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi,
  3. vecne správne a primerané vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, a uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

§ 3 ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje zákazníkov sa odovzdávajú poskytovateľom služieb, ktorých správca využíva na prevádzku obchodu, najmä:
  1. sprostredkovatelia dodávok produktov,
  2. poskytovatelia platobných systémov,
  3. účtovná kancelária,
  4. poskytovatelia hostingu,
  5. poskytovateľ softvéru, ktorý umožňuje podnikanie,
  6. subjekty poskytujúce poštový systém,
  7. dodávateľa softvéru potrebného na prevádzku internetového obchodu.
 2. Poskytovatelia služieb uvedení v bode 1 tohto odseku, ktorým sa osobné údaje prenášajú, podliehajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností buď pokynom prevádzkovateľa, pokiaľ ide o účely a prostriedky spracúvania týchto údajov (sprostredkovatelia), alebo sami určujú účely a prostriedky spracúvania (prevádzkovatelia).
 3. Osobné údaje Príjemcov služieb sa ukladajú výlučne v Európskom hospodárskom priestore (EHP) podľa § 5 bod 5 Zásad ochrany osobných údajov.

§ 4 PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU VLASTNÝCH ÚDAJOV

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Právne dôvody žiadosti zákazníka:
  1. prístup k údajom – čl. 15 RODO.
  2 Oprava údajov – čl. 16 RODO.
  3. vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý ) – čl. 17 RODO.
  4 Obmedzenie spracovania – čl. 18 RODO.
  5. Prenosnosť údajov – čl. 20 RODO.
  6 Námietka – čl. 21 RODO
  7 Odvolanie súhlasu – čl. 7 ods. 3 RODO.
 3. Ak chcete uplatniť práva uvedené v bode 2, môžete poslať e-mail na túto adresu: biuro@grupazejler.pl.
 4. V prípade, že Príjemca služby uplatní nárok na základe vyššie uvedených práv, Správca buď vyhovie nároku, alebo odmietne vyhovieť nároku bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od jeho prijatia. Ak však – vzhľadom na zložitosť žiadosti alebo počet žiadostí – nie je možné, aby správca žiadosti vyhovel v lehote jedného mesiaca, správca žiadosti vyhovie v lehote ďalších dvoch mesiacov tak, že vopred – do jedného mesiaca od doručenia žiadosti – informuje príjemcu služby o plánovanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch.
 5. Ak sa zistí, že spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia RODO, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu údajov.

§ 5 COOKIES

 1. Webová stránka správcu používasúbory cookie.
 2. Inštaláciasúborov cookieje potrebná na správne poskytovanie služieb na webovej stránke obchodu. Súbory cookie obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie webovej stránky a poskytujú tiež možnosť zostavovať všeobecné štatistiky o návštevách webovej stránky.
 3. Webová stránka používa dva typysúborov „cookie“: „relácie“ a „trvalé“.
  1Súbory cookie„relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení príjemcu služby, kým sa neodhlási (neopustí webovú stránku).
  (2) „Trvalé“súbory cookiesa ukladajú v koncovom zariadení Klienta na dobu uvedenú v parametrochsúborov cookiealebo do ich vymazania Klientom.
 4. Správca používa vlastné súbory cookie, aby lepšie pochopil, ako návštevníci interagujú s obsahom webovej stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky príjemcom služby, o type webovej stránky, z ktorej bol príjemca služby presmerovaný, a o počte návštev a dĺžke trvania návštevy príjemcu služby na webovej stránke. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje príjemcu služby, ale slúžia na zostavovanie štatistík o používaní webovej stránky.
 5. Správca používa externé súbory cookie na zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytického nástroja Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc., so sídlom v USA).
 6. Súbory cookie môžu používať aj reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník používa Obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke.
 7. Zákazník má právo rozhodnúť o prístupesúborov cookiedo svojho počítača tak, že ich vopred vyberie v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a zaobchádzaní sosúbormi cookiesú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).

§ 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primeranej rizikám a kategóriám chránených údajov, a najmä na ochranu údajov pred prístupom neoprávnených osôb k nim, pred ich získaním neoprávnenou osobou, pred ich spracúvaním v rozpore s platnými predpismi a pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
 2. Správca poskytne vhodné technické opatrenia na zabránenie získania a úpravy elektronicky zaslaných osobných údajov neoprávnenými osobami.
 3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa primerane uplatňujú ustanovenia zákona RODO a iné príslušné ustanovenia poľského práva.